Съобщение за поверителност

ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя информация на своите клиенти за начина, по който се обработват личните им данни в съответствие с принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

Запазваме безкомпромисното си отношение не само към качеството на нашите продукти и основна дейност, но и към защитата на личните данни и тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване.

 

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е “ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 201225817, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Никола Й. Вапцаров” № 53В, ет. 3, ап. 6, представлявано от Мартин Величков, и-мейл: promobg@lidea-seeds.com, тел: +359 2 868 34 16.  “ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД обработва лични данни на земеделски производители.

 Администратор на лични данни е “ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ”  ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201225817, със седалище и адрес на управление: София 1407, бул. Никола Вапцаров 53В, ет. 3, офис 6, представлявано от Мартин Величков, и-мейл: promobg@lidea-seeds.com, тел: +359 2 868 34 16.

Лични данни

“ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД обработва имена, данни за контакт като телефонен номер, адрес, и-мейл адрес, данни за обработваеми площи и сеитбени планове на фермери.

“ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД има мрежа от дистрибутори на територията на страната, които представят и продават продукти на фермери. При подпомагане на дейността им обработваме данни за вид и количество закупени продукти, адрес за доставка или регистрационен номер на автомобил на получателя на продуктите, които ще бъдат взети от склад. Данните са необходими за осъществяване на доставка и получаване на продуктите и ако не бъдат предоставени, не можем да предадем закупените продукти.

“ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД обработва имена, служебен телефон, служебен адрес и служебен и-мейл адрес на представители на земеделски производители и на дистрибутори – юридически лица и еднолични търговци.

“ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД получава информация лично и доброволно предоставена от фермерите, както и от публично достъпни източници като Национален земеделски регистър на всички производители в България, Търговския регистър към Агенция по вписванията и Регистър Булстат.

Цели, за които обработваме личните данни

“ЛИДЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД сключва и изпълнява договори за продажба на продукти към нейните дистрибуторите.

Личните данни се използват и за целите на предоставяне на маркетингови услуги – представяне на продуктите по време на кампании чрез телефонни обаждания и изпращане на електронни съобщения, както и отправяне на покани за участия в обучителни събития и тяхната организация.

Лични данни могат да бъдат обработвани и с оглед гарантиране на мрежовата и информационна сигурност.

Основания за обработване на личните данни

Личните данни се обработват на едно от следните основания:

– съгласие

– сключване и изпълнение на договор за продажба на продукти

– легитимен интерес за целите на директния маркетинг

– легитимен интерес за осигуряване и поддържане на информационна и мрежова сигурност.

Разкриване и предаване на лични данни

При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост, лични данни могат да бъдат предоставени на доставчици на логистични услуги, рекламни и маркетингови услуги, счетоводни услуги и информационно обслужване.

Държавни органи и органи на съдебната власт могат да получат информация само при условията и по реда, установен в закона или по тяхно писмено мотивирано искане.

Срок за съхранение на лични данни

Личните данни се съхраняват само докато са необходими за целите на обработването.

Личните данни, обработвани на основание съгласие, се съхраняват до оттеглянето му, освен ако не е предвиден по-кратък конкретен срок.

Обработването на лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договор налага съхранение на данните за срок до 5 години от датата на прекратяване на договора, отчитайки приложимите давностни срокове и с оглед реализиране, установяване и защита на съдебни претенции. Моля да имате предвид, че някои данни могат да се съхраняват за по – дълъг срок с оглед изискванията на Закона за счетоводството.

Личните данни, обработвани на основание с легитимен интерес, се съхраняват до подаване на възражение или до постигане на целите, за които същите се обработват.

Вашите права

Във връзка със защитата на личните Ви данни имате следните права:

– Право на информация – да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Съобщение за поверителност.

– Право на достъп – да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и да получите достъп до тях, включително безплатно копие, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.

– Право на коригиране – да поискате да бъдат коригирани неточни, непълни или неактуални Ваши лични данни.

– Право на изтриване – да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато повече не са необходими за посочените по-горе цели, бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни, оттеглите съгласието си, ако личните данни се обработват на това основание, или подадете основателно възражение срещу обработването на основание легитимен интерес.

– Право на ограничаване на обработването – да поискате ограничаване обработването на личните Ви данни, когато оспорвате тяхната точност, за срок, който позволява извършването на проверка точността на данните и др.

– Право на възражение – в случаите, когато данните Ви се обработват на основание легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на това основание. След възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на лични данни ще бъде преустановено.

– Право да оттеглите съгласие – в случаите, в които обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието ще прекратим обработването на Вашите лични данни и те ще бъдат изтрити, ако няма друго основание за обработването им.

– Право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

За да упражните правата си е необходимо да ни изпратите съобщение по и-мейл на promobg@lidea-seeds.com, или по пощата или на място на адрес гр. София, бул. “Никола Й. Вапцаров” № 53В, ет. 3, ап. 6.

Допълнителна информация

За получаване на допълнителна информация относно обработването на личните Ви данни можете да се обърнете към нас по и-мейл на promobg@lidea-seeds.com или на адрес гр. София, бул. “Никола Й. Вапцаров” № 53В, ет. 3, ап. 6.