Съобщение за поверителност

ЕУРАЛИС СЕМАНС САС, Франция, чрез своя представител за България ЕУРАЛИС СЕМЕНА ЕООД, и КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставят информация на своите клиенти за начина, по който се обработват личните им данни в съответствие с принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

Запазваме безкомпромисното си отношение не само към качеството на нашите продукти и основна дейност, но и към защитата на личните данни и тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване.

 

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е ЕУРАЛИС СЕМАНС САС, Франция, дружество вписано в Търговския регистър на PAU под № 423 296 250а, със седалище и адрес на управление Avenue Gaston Rhoebus, 64230 Lescar, Франция, имейл promobg@lidea-seeds.com, телефон +33 5 59 92 38 38 

Негов търговски представител в Р. България е “ЕУРАЛИС СЕМЕНА” ЕООД, ЕИК 200690806, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Никола Й. Вапцаров” № 53В, ет. 3, ап. 6, представлявано от Мартин Величков, и-мейл: promobg@lidea-seeds.com, тел: +359 2 868 34 16.  “ЕУРАЛИС СЕМЕНА” ЕООД обработва лични данни на земеделски производители от името и по възложение на ЕУРАЛИС СЕМАНС САС (ЕУРАЛИС).

 

Администратор на лични данни е КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201225817 , със седалище и адрес на управление: София 1407, бул. Никола Вапцаров 53В, ет. 3, офис 6, представлявано от Мартин Величков, и-мейл: promobg@lidea-seeds.com, тел: +359 2 868 34 16.

Лични данни

ЕУРАЛИС и КОСАД обработват имена, данни за контакт като телефонен номер, адрес, и-мейл адрес, данни за обработваеми площи и сеитбени планове на фермери.

ЕУРАЛИС и КОСАД имат мрежа от дистрибутори на територията на страната, които представят и продават продукти на фермери. При подпомагане на дейността им обработваме данни за вид и количество закупени продукти, адрес за доставка или регистрационен номер на автомобил на получателя на продуктите, които ще бъдат взети от склад. Данните са необходими за осъществяване на доставка и получаване на продуктите и ако не бъдат предоставени, не можем да предадем закупените продукти.

ЕУРАЛИС и КОСАД обработват имена, служебен телефон, служебен адрес и служебен и-мейл адрес на представители на земеделски производители и на дистрибутори – юридически лица и еднолични търговци.

ЕУРАЛИС и КОСАД получават информация лично и доброволно предоставена от фермерите, както и от публично достъпни източници като Национален земеделски регистър на всички производители в България, Търговския регистър към Агенция по вписванията и Регистър Булстат.

Цели, за които обработваме личните данни

ЕУРАЛИС и КОСАД съдействат, подпомагат и/или осъществяват представителство на ЕУРАЛИС СЕМАНС САС и неговите дистрибутори при сключване и изпълнение на договори за продажба на продукти.

Личните данни се използват и за целите на предоставяне на маркетингови услуги – представяне на продуктите по време на кампании чрез телефонни обаждания и изпращане на електронни съобщения, както и отправяне на покани за участия в обучителни събития и тяхната организация.

Лични данни могат да бъдат обработвани и с оглед гарантиране на мрежовата и информационна сигурност.

Основания за обработване на личните данни

Личните данни се обработват на едно от следните основания:

– съгласие

– сключване и изпълнение на договор за продажба на продукти

– легитимен интерес за целите на директния маркетинг

– легитимен интерес за осигуряване и поддържане на информационна и мрежова сигурност.

Разкриване и предаване на лични данни

При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост, лични данни могат да бъдат предоставени на доставчици на логистични услуги, рекламни и маркетингови услуги, счетоводни услуги и информационно обслужване.

Държавни органи и органи на съдебната власт могат да получат информация само при условията и по реда, установен в закона или по тяхно писмено мотивирано искане.

Срок за съхранение на лични данни

Личните данни се съхраняват само докато са необходими за целите на обработването.

Личните данни, обработвани на основание съгласие, се съхраняват до оттеглянето му.

Обработването на лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договор налага съхранение на данните за срок до 5 години от датата на сключване на договора, поради законови изисквания и с оглед реализиране, установяване и защита на съдебни претенции.

Личните данни, обработвани на основание с легитимен интерес, се съхраняват до подаване на възражение или до прекратяване представителството на ЕУРАЛИС в България.

Вашите права

Във връзка със защитата на личните Ви данни имате следните права:

– Право на информация – да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Съобщение за поверителност.

– Право на достъп – да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и да получите достъп до тях, включително безплатно копие, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.

– Право на коригиране – да поискате да бъдат коригирани неточни, непълни или неактуални Ваши лични данни.

– Право на изтриване – да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато повече не са необходими за посочените по-горе цели, бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни, оттеглите съгласието си, ако личните данни се обработват на това основание, или подадете основателно възражение срещу обработването на основание легитимен интерес.

– Право на ограничаване на обработването – да поискате ограничаване обработването на личните Ви данни, когато оспорвате тяхната точност, за срок, който позволява извършването на проверка точността на данните и др.

– Право на възражение – в случаите, когато данните Ви се обработват на основание легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на това основание. След възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на лични данни ще бъде преустановено.

– Право да оттеглите съгласие – в случаите, в които обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието ще прекратим обработването на Вашите лични данни и те ще бъдат изтрити, ако няма друго основание за обработването им.

– Право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

За да упражните правата си е необходимо да ни изпратите съобщение по и-мейл на promobg@lidea-seeds.com, или по пощата или на място на адрес гр. София, бул. “Никола Й. Вапцаров” № 53В, ет. 3, ап. 6.

Допълнителна информация

За получаване на допълнителна информация относно обработването на личните Ви данни можете да се обърнете към нас по и-мейл на promobg@lidea-seeds.com или на адрес гр. София, бул. “Никола Й. Вапцаров” № 53В, ет. 3, ап. 6.